Back to Top

 ข่าวประกาศ
กลับ
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560...07/05/61
กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.256118/04/61
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
แบบฟอร์มเขียนโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2557-2559 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน09/10/60
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2559 ระดับหลักสูตร09/10/60
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา 256009/10/60
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏฺิบัติราชการประจำปี 256009/10/60
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan27/09/60
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับผู้ประเมิน)12/07/60
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 34 รายการ : จำนวน 4 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    4   คน
00000007  
 Today
00015584  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine