Back to Top

 ข่าวประกาศ
กลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...04/01/62
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256102/10/61
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560...30/08/61
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปึการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)...07/08/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2559) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561)...07/08/61
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560...07/08/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256118/07/61
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560...07/05/61
กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.256118/04/61
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  5  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 41 รายการ : จำนวน 5 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    3   คน
00000007  
 Today
00022133  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine