Back to Top

 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
กลับ
สืบค้นจาก :


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2559) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561)...07/08/61
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปึการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)...07/08/61
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2557...29/07/59
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    1   คน
00000000  
 Today
00025798  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine