Back to Top

 แบบฟอร์ม
กลับ
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 256102/10/61
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560...07/08/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256107/08/61
แบบบันทึกรายงานผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย07/05/61
แบบบันทึกรายงานข้อมูล Common Data Set ปีการศึกษา 256007/05/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 26/06/60
แบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1-2)23/05/60
แบบฟอร์มรายงานการประชุมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 231/08/59
แบบฟอร์มรายงานการประชุมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 131/08/59
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา255818/08/59
หน้า : [ 1 ]  2  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 19 รายการ : จำนวน 2 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    25   คน
00000028  
 Today
00020737  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine