Back to Top

 ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
กลับ
ผู้ตรวจประเมินภายใน
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.ยะลา03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.รำไพพรรณี03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.นครสวรรค์03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน มรภ.สุราษฎร์ธานี30/03/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.อุตรดิตถ์03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.สกลนคร03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา...03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.เทพสตรี03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.เพชรบูรณ์03/04/62
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มรภ.ภูเก็ต03/04/62
หน้า : [ 1 ]  2  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 16 รายการ : จำนวน 2 หน้า
ผู้ตรวจประเมินภายนอก
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 16/03/59
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    20   คน
00000019  
 Today
00024987  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine