Back to Top

 ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
กลับ
ผู้ตรวจประเมินภายใน
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ม.เกษตรศาสตร์08/04/59
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์...08/04/59
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน มรภ.นครปฐม08/04/59
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดยสถาบัน08/04/59
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จัดโดยสถาบัน20/11/58
ผู้ตรวจประเมินภายนอก
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 16/03/59
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    20   คน
00000028  
 Today
00020737  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine