Back to Top

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
กลับ
ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี26/04/62
แนวทางการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี31/08/59
ระบบและกลไกการติดตาม ประกันคุณภาพหลักสูตร07/07/59
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา07/07/59
ระบบและกลไการให้คำปรึกษา07/07/59
ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา07/07/59
ระบบและกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้07/07/59
ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา07/07/59
ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร07/07/59
ระบบและกลไกการผลิตบัณฑิต07/07/59
หน้า : [ 1 ]  2  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 16 รายการ : จำนวน 2 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    2   คน
00000036  
 Today
00025798  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine