Back to Top

  โครงการประจำปี 2562
ข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 62 กลับ
กิจกรรมวิพากษ์เกณฑ์ก..
เข้าร่วมการประชุมวิช..
วันที่สองของกิจกรรมถ..
กิจกรรมถ่ายทอดและแลก..
โครงการปีอื่นๆ
- ปี 2561
- ปี 2558
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    32   คน
00000002  
 Today
00028020  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine