Back to Top

โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลเมื่อ : 17 พ.ย. 58    เข้าชม 498 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการฯได้จัดโครงการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ตามกรอบ TQF และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผลการอบรมมีความพึงพอใจ 4.12 อยู่ในระดับดี

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    20   คน
00000007  
 Today
00022133  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine