Back to Top

โครงการวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูลเมื่อ : 17 พ.ย. 58    เข้าชม 655 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งรับความร่วมจากคณาจารย์และบุคลากรจากคณะและสำนัก/สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นอย่างดี

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    7   คน
00000007  
 Today
00022133  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine