Back to Top

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเมื่อ : 27 ก.ย. 61    เข้าชม 241 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20- 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปีนี้จัดขึนระหว่าง ว่า เป็นการตรวจตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีการแบ่งคณะกรรมการตรวจในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เห็นถึงการดำเนิกนการตามมาตรฐานและหลักเกณณ์ที่กำหนดว่าดำเนินการมากน้อยเพียงใด ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินได้ 4.48 คะแนน

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    39   คน
00000002  
 Today
00028020  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine