Back to Top

เข้าร่วมอบรม "EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx"
ข้อมูลเมื่อ : 12 ก.พ. 62    เข้าชม 228 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง " EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx" 
จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดยกิจกรรมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “EdPEx OverView : หลักการและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”  โดยมี ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ ศ.พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx ของสกอ. เป็นวิทยากร และกิจกรรมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx” จากคณะที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx300) โดยมี ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    28   คน
00000002  
 Today
00028020  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine