Back to Top

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ข้อมูลเมื่อ : 02 พ.ย. 61    เข้าชม 730 ครั้้ง  
กลับงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  esmer porno สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท  esmer sikiş จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และคณะสามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ วางแผนปรับปรุงระบบการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้


.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 0 KB
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่ม...
โครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557-2559
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มี...
การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.2558
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมสัมมนา เรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงฯ
ประชุม EdPEx เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58
อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    24   คน
00000028  
 Today
00020737  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine