Back to Top

การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลเมื่อ : 26 มิ.ย. 60    เข้าชม 420 ครั้้ง  
กลับการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557-2559
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มี...
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน"
ลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมสัมมนา เรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงฯ
ประชุม EdPEx เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58
อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    6   คน
00000005  
 Today
00010766  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine