Back to Top

 แบบฟอร์ม
กลับ
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 255829/07/59
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 255814/03/59
แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา04/03/59
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 255817/11/58
หน้า : กลับ  1  [ 2 ]  
รายการทั้งหมด 14 รายการ : จำนวน 2 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    3   คน
00000006  
 Today
00010143  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine