Back to Top

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
กลับ
ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร07/07/59
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์07/07/59
ระบบและกลไกการบริหารบุคลากรสายวิชาการ07/07/59
ระบบและกลไกการรับอาจารย์07/07/59
ระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์07/07/59
หน้า : กลับ  1  [ 2 ]  
รายการทั้งหมด 15 รายการ : จำนวน 2 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- Common data set
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    2   คน
00000007  
 Today
00022133  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine