Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560..30/08/61
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปึการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)..07/08/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2559) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561)..07/08/61
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256007/08/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256118/07/61
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560..07/05/61
กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.256118/04/61
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
แบบฟอร์มเขียนโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2557-2559 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน09/10/60
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน..
06 ก.ค.61
การประชุมวิชาการด้าน..
09 พ.ค.61
โครงการสัมมนาการทวนส..
09 พ.ค.61
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื..
เข้าชม 2,071 ครั้ง
2. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 1,722 ครั้ง
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,644 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 1,554 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 1,458 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 1,525 ครั้ง
2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 1,373 ครั้ง
3. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 1,294 ครั้ง
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 1,268 ครั้ง
5. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 1,250 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
คู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ... 
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    5   คน
00000011  
 Today
00017981  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine