Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ระยะ 6 เดือน..04/05/59
แบบฟอร์ม EdPEx29/04/59
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 255821/04/59
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 255821/04/59
กรอบการดำเนินงานด้าน EdPEx มาใช้เป้็นเครื่องมือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา255808/04/59
กรอบปฏิทินการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2558..08/04/59
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (1.4)08/04/59
(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2559-2563) ตามมติที่ 10 มี.ค.59..11/03/59
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan)04/03/59
หลักสูตรที่ต้องรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255804/03/59
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึ..
16 ก.พ.59
อบรมการใช้งานระบบ CH..
25 พ.ย.58
ประชุมเครือข่ายการปร..
25 พ.ย.58
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 769 ครั้ง
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 718 ครั้ง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 647 ครั้ง
4. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 633 ครั้ง
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPE..
เข้าชม 553 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 737 ครั้ง
2. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 607 ครั้ง
3. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 560 ครั้ง
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 554 ครั้ง
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา..
ดาวน์โหลด 462 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ... 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    5   คน
00000004  
 Today
00002684  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine