รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2560 
ระหว่างวันที่  20-21  กันยายน  2561  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้วนั้น
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอกจำนวน  5  ท่าน  ได้แก่

     1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน             ทองแก้ว              ประธานกรรมการ(ข้าราชการบำนาญ)

     2. รองศาสตราจารย์ดร.สุบิน               ยุระรัช                  รองประธานกรรมการ (ม.ศรีปทุม)

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา          ฉิมพลี                  กรรมการ (ม.สวนดุสิต)

     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี               งามสมบัติ             กรรมการ (ข้าราชการบำนาญ)

     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล                 สมทรง                กรรมการและเลขานุการ (ข้าราชการบำนาญ)

โดยมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้คะแนน 4.48 อยู่ในระดับดี
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

แปลผล

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต

3.84

ระดับดี

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย

4.98

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  5  การบริหารและการจัดการ

4.72

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

4.48

ระดับดี

 

เอกสารดาวน์โหลด : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560