Back to Top

 ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเมื่อ : 6 พ.ค. 58    เข้าชม 3,068 ครั้้ง  
กลับ

ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล”

ปณิธาน
“คลังปัญญาของท้องถิ่น”

คติพจน์
“นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว"

พันธกิจ
    1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
    2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
    3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
    4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
    5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
    6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
    7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว”

ค่านิยมองค์กร
“ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว”
(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
    P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
    B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
    R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
    U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
    1. มีคุณธรรม จริยธรรม
    2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
    3. คิดเป็นทำเป็น
    4. มีความรับผิดชอบ
    5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    6   คน
00000005  
 Today
00032744  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine