Back to Top

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
ข้อมูลเมื่อ : 20 ก.พ. 62    เข้าชม 1,963 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติในครั้งนี้  จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ

2. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดย อ.ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    1   คน
00000001  
 Today
00033558  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine