Back to Top

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
ข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค. 62    เข้าชม 1,616 ครั้้ง  
กลับ
บุคลากรเข้าร่วมโครงก..
กิจกรรมวิพากษ์เกณฑ์ก..
เข้าร่วมการประชุมวิช..
เข้าร่วมอบรม "EdPEx ..
วันที่สองของกิจกรรมถ..
กิจกรรมถ่ายทอดและแลก..
เข้าร่วมประชุมคณะกรร..
มอบกระเช้าของขวัญเพื..
การประเมินคุณภาพการศ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน..
การประชุมวิชาการด้าน..
โครงการสัมมนาการทวนส..
โครงการสัมมนาการยกระ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพช..
อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึ..
อบรมการใช้งานระบบ CH..
ประชุมเครือข่ายการปร..
การอบรมเชิงปฏิบัติกา..
โครงการวิพากษ์ SAR ร..
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย..
การอบรมผู้ประเมินคุณ..
โครงการอบรมเชิงปฏฺิบ..
โครงการ KM ระบบและกล..
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    7   คน
00000003  
 Today
00032742  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine