Back to Top

กิจกรรมวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน
ข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 62    เข้าชม 1,577 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  งามสมบัติ เข้าร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนัก/สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย โดยเนื้อหาในกิจกรรมเป็นวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    1   คน
00000001  
 Today
00033560  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine