Back to Top

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ระดับคณะ
ข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค. 62    เข้าชม 1,803 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ระดับคณะ 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

1)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx

2)การเขียนโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์ในหมวด 7

3)การวิพากษ์โครงร่างองค์กร  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ EdPEx Assessor จากมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์กร และร่วมเป็นมหาวิทยาลัยคู่เปรียบเทียบในการจัดทำโครงร่างองค์กร 

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    1   คน
00000001  
 Today
00033560  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine