Back to Top

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 62    เข้าชม 2,959 ครั้้ง  
กลับข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 สู่ก...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่ม...
โครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557-2559
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มี...
การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมสัมมนา เรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงฯ
ประชุม EdPEx เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58
อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    3   คน
00000003  
 Today
00033557  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine