Back to Top

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 62    เข้าชม 1,774 ครั้้ง  
กลับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าเป็นการตรวจตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีการแบ่งคณะกรรมการตรวจในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณณ์ที่กำหนดว่าดำเนินการมากน้อยเพียงใด ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินได้ 4.48 คะแนน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 สู่ก...
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่ม...
โครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557-2559
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มี...
การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมสัมมนา เรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงฯ
ประชุม EdPEx เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58
อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    2   คน
00000000  
 Today
00033557  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine