รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีจำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ฯ 52 หลักสูตร ดังมีรายละเอียดการพัฒนาการ ดังนี้

หน่วยงาน

จำนวนหลักสูตรที่ประเมิน

จำนวนหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

คณะครุศาสตร์

4

หลักสูตร

4

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

หลักสูตร

6

หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

5

หลักสูตร

4

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

หลักสูตร

3

หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

8

หลักสูตร

6

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

หลักสูตร

15

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

หลักสูตร

3

หลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์

3

หลักสูตร

2

หลักสูตร

รวมทั้งหมด

52

หลักสูตร

43

หลักสูตร

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีผลการประเมิน ฯ และมีข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้  ดังนี้