ติดต่อ/สอบถาม

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

สำนักนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง 
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
76000
ประเทศไทย


โทรศัพท์:  032-708614

http://qa.pbru.ac.th