เสาร์, 28 มี.ค. 2015
You are here:

หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มSARระดับมหาลัย

องค์ที่ 1  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 2  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 3  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 4  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 5  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 6  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 7  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 8  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 9  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 10 ดาวน์โหลด.rar

QA PBRU
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557

1.แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ-สำนัก-สถาบัน ปีการศึกษา 2557 (โดยย่อ) ดาวน์โหลด

3.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

4.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

5.ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด 

6.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 

7.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ-สำนัก-สถาบัน ดาวน์โหลด 

 

 
ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 2556
เขียนโดย ชัยกมล จันทรรัศมี   

 

 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 16:59 น.

1. แบบฟอร์มการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มประเด็นการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

4. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

6.รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx ม.ขอนแก่นและม.เทคโนโลยีสุรนารี PDF

7.แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี‏ PDF

8.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินปีการศึกษา 2555‏ PDF

9.แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2556 รอบ 9 เดือน PDF

10.แบบรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย PDF

11.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน PDF

12.แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2556 (14 เดือน) ดาวน์โหลด

13.แบบตรวจทานรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)‏ ดาวน์โหลด

14.แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงอาจารย์)‏‏ ดาวน์โหลด

15.กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  ‏‏ ดาวน์โหลด

16.กำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ‏‏ ดาวน์โหลด

17.คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปกศ.2556 ดาวน์โหลด

18.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก(ใหม่) ดาวน์โหลด

19.ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

20.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 11:55 น.