• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
QA PBRU

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557

1.แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ-สำนัก-สถาบัน ปีการศึกษา 2557 (โดยย่อ) ดาวน์โหลด

 

ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 2556

 

 

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

1. แบบฟอร์มการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มประเด็นการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

4. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

6.รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx ม.ขอนแก่นและม.เทคโนโลยีสุรนารี PDF

7.แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี‏ PDF

8.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินปีการศึกษา 2555‏ PDF

9.แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2556 รอบ 9 เดือน PDF

10.แบบรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย PDF

11.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน PDF

12.แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2556 (14 เดือน) ดาวน์โหลด

13.แบบตรวจทานรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)‏ ดาวน์โหลด

14.แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงอาจารย์)‏‏ ดาวน์โหลด

15.กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  ‏‏ ดาวน์โหลด

16.กำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ‏‏ ดาวน์โหลด

17.คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปกศ.2556 ดาวน์โหลด

18.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก(ใหม่) ดาวน์โหลด

19.ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

20.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 11:55 น.
 

หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มSARระดับมหาลัย

องค์ที่ 1  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 2  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 3  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 4  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 5  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 6  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 7  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 8  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 9  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 10 ดาวน์โหลด.rar


รายงานผลการประเมิน

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว ธันวาคม 2014 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 49 1 2 3 4 5 6
week 50 7 8 9 10 11 12 13
week 51 14 15 16 17 18 19 20
week 52 21 22 23 24 25 26 27
week 1 28 29 30 31