Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2561-มกราคม 2562)..02/03/62
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้02/03/62
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..26/02/62
แบบฟอร์มตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี12/02/62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256112/02/62
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256112/02/62
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561..11/02/62
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี04/01/62
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256102/10/61
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560..30/08/61
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิพากษ์เกณฑ์ก..
18 มี.ค.62
เข้าร่วมการประชุมวิช..
20 ก.พ.62
เข้าร่วมอบรม "EdPEx ..
12 ก.พ.62
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื..
เข้าชม 2,244 ครั้ง
2. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 2,112 ครั้ง
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,865 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 1,747 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 1,648 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 1,661 ครั้ง
2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 1,498 ครั้ง
3. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 1,398 ครั้ง
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 1,350 ครั้ง
5. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 1,330 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
คู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ... 
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    5   คน
00000006  
 Today
00024100  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine