ศุกร์, 25 เม.ย. 2014
You are here:

หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มSARระดับมหาลัย

องค์ที่ 1  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 2  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 3  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 4  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 5  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 6  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 7  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 8  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 9  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 10 ดาวน์โหลด.rar

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชัยกมล จันทรรัศมี   
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 16:59 น.

1. แบบฟอร์มการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มประเด็นการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

4. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

6.รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx ม.ขอนแก่นและม.เทคโนโลยีสุรนารี PDF

7.แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี‏ PDF

8.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินปีการศึกษา 2555‏ PDF

9.แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2556 รอบ 9 เดือน PDF

10.แบบรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย PDF

11.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:31 น.
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯภายใน ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชัยกมล จันทรรัศมี   
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 18:23 น.
 
สัมมนาเครือข่าย C-IQA PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชัยกมล จันทรรัศมี   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 16:52 น.

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

      1. โครงการ

      2. กำหนดการ

      3. รายชื่อสถาบันเข้าร่วมโครงการ

      4. แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

      5. รูปภาพกิจกรรม

      6.รายงานผลโครงการ C-IQA‏ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:42 น.
 
ตรวจประกันคุณภาพ 17-19 มิ.ย. 56

ตรวจประกันคุณภาพ 17-19 มิ.ย. 56

 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ศึกษา รอบสาม(พ.ศ. 2554

- 2558) จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน)

ระดับสถาบันและระดับคณะวิชา

 

 
เอกสารเผยแพร่ ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:56 น.

- รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.pdf

 - แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 17-20 มิ.ย. 2556 ดาวน์โหลด.rar

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณ ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ฉบับที่ 2ดาวน์โหลด.Pdf

- กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.Pdf

- แบบฟอร์ม SAR 55 ของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ฯ ดาวน์โหลด.zip

บันทึกข้อตกลงเครือข่าย ม.เกษตร  ดาวน์โหลด.PDF 

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน(portfolio)  ดาวน์โหลด.Word 

แบบฟอร์มการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ดาวน์โหลด.Word 

แบบฟอร์มรายงาน SAR ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.Word 

- แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือกประเด็นในตัวบ่งชี้สมศที่ 18 ดาวน์โหลด.Word 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip

- ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip 

- แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำ ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip 

- หน่วยงานที่ต้องรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.zip 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2