Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
แบบฟอร์มการของบประมาณโครงการที่ 4611/12/59
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ46 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา13/10/59
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 255926/09/59
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.255831/08/59
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน05/08/59
รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 2559 รอบ 5 ปี31/08/59
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255911/07/59
แบบฟอร์ม KM07/07/59
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ระยะ 6 เดือน..04/05/59
แบบฟอร์ม EdPEx29/04/59
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึ..
16 ก.พ.59
อบรมการใช้งานระบบ CH..
25 พ.ย.58
ประชุมเครือข่ายการปร..
25 พ.ย.58
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 1,268 ครั้ง
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,265 ครั้ง
3. ประชุม EdPEx เมื่อวันที่ 1..
เข้าชม 1,082 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 1,060 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 1,031 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 1,135 ครั้ง
2. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 989 ครั้ง
3. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 948 ครั้ง
4. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 947 ครั้ง
5. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 931 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้... 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    12   คน
00000004  
 Today
00005721  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine