Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ลงทะเบียนวันตรวจประเมินและคัดเลือก
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

กำหนดกรอกภายใน 20 เมษายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับผู้ประเมิน)12/07/60
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.255707/07/60
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปกศ.255831/08/59
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน05/08/59
รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 2559 รอบ 5 ปี31/08/59
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255921/07/60
แบบฟอร์ม KM07/07/59
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ระยะ 6 เดือน..04/05/59
แบบฟอร์ม EdPEx29/04/59
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 255821/04/59
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึ..
02 พ.ค.60
อบรมการใช้งานระบบ CH..
25 พ.ย.58
ประชุมเครือข่ายการปร..
25 พ.ย.58
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื..
เข้าชม 1,404 ครั้ง
2. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 1,131 ครั้ง
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,052 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 910 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 879 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 978 ครั้ง
2. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 855 ครั้ง
3. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 807 ครั้ง
4. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 789 ครั้ง
5. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้... 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    3   คน
00000009  
 Today
00008166  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine