อังคาร, 23 ก.ย. 2014
You are here:

หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มSARระดับมหาลัย

องค์ที่ 1  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 2  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 3  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 4  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 5  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 6  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 7  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 8  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 9  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 10 ดาวน์โหลด.rar

QA PBRU
ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 2556
เขียนโดย ชัยกมล จันทรรัศมี   

 

 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 16:59 น.

1. แบบฟอร์มการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มประเด็นการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

4. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

6.รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx ม.ขอนแก่นและม.เทคโนโลยีสุรนารี PDF

7.แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี‏ PDF

8.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินปีการศึกษา 2555‏ PDF

9.แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2556 รอบ 9 เดือน PDF

10.แบบรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย PDF

11.แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน PDF

12.แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2556 (14 เดือน) ดาวน์โหลด

13.แบบตรวจทานรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)‏ ดาวน์โหลด

14.แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงอาจารย์)‏‏ ดาวน์โหลด

15.กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  ‏‏ ดาวน์โหลด

16.กำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ‏‏ ดาวน์โหลด

17.คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปกศ.2556 ดาวน์โหลด

18.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก(ใหม่) ดาวน์โหลด

19.ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

20.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 15:38 น.
 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.pdf

 - แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 17-20 มิ.ย. 2556 ดาวน์โหลด.rar

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณ ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ฉบับที่ 2ดาวน์โหลด.Pdf

- กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.Pdf

- แบบฟอร์ม SAR 55 ของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ฯ ดาวน์โหลด.zip

บันทึกข้อตกลงเครือข่าย ม.เกษตร  ดาวน์โหลด.PDF 

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน(portfolio)  ดาวน์โหลด.Word 

แบบฟอร์มการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ดาวน์โหลด.Word 

แบบฟอร์มรายงาน SAR ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.Word 

- แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือกประเด็นในตัวบ่งชี้สมศที่ 18 ดาวน์โหลด.Word 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip

- ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip 

- แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำ ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด.zip 

- หน่วยงานที่ต้องรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด.zip 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:23 น.