Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
bootstrap slider
ข่าวประกาศ
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560..07/05/61
กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.256118/04/61
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
แบบฟอร์มเขียนโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2557-2559 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน09/10/60
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2559 ระดับหลักสูตร09/10/60
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา 256009/10/60
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏฺิบัติราชการประจำปี 256009/10/60
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan27/09/60
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับผู้ประเมิน)12/07/60
ข่าวทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน..
06 ก.ค.61
การประชุมวิชาการด้าน..
09 พ.ค.61
โครงการสัมมนาการทวนส..
09 พ.ค.61
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื..
เข้าชม 2,012 ครั้ง
2. อบรมการใช้งานระบบ CHE QA O..
เข้าชม 1,666 ครั้ง
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,535 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 1,477 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 1,403 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา..
ดาวน์โหลด 1,481 ครั้ง
2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 1,335 ครั้ง
3. รายงานการประชุม EdPEx วันท..
ดาวน์โหลด 1,267 ครั้ง
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 1,235 ครั้ง
5. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 1,222 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
คู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ... 
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    2   คน
00000007  
 Today
00015584  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine