มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)

      ในวันที่ 24-25 มกราคม 2567 ตัวแทนนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ : Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion ด้วยหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) จัดโดยโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ภคม.) ที่มาเข้าร่วมได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  8. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model)

#PBRU #QAPBRU #HappyPBRU #sdgs3pbru #SDGsPBRU

ภาพกิจกรรม