ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learner Outcome)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ”การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
ประชุมชี้แจงการจัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของคณะ ในการจัดโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
VTRผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559-2561
ผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา