กิจกรรมการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 2
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE)”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
กำหนดการและแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learner Outcome)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ”การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
ประชุมชี้แจงการจัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของคณะ ในการจัดโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
VTRผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559-2561
ผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประกาศ/เอกสารดาวน์โหลด

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
- แบบฟอร์มความเห็นของหลักสูตร กรณีหลักสูตรขอขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563
- รายงานวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
- สรุปผลการประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษาและรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skill)
- แบบรายงานผลมาตรฐานที่ 3 และ 4 ระดับคณะ
- แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1,อร.2)
- สรุปผลการยอมรับและความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561
- แบบฟอร์มและคู่มือแนวทางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
- คำชี้แจงและคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ
- แบบฟอร์มติดตามข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับระยะเวลารวบรวมผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
- กระบวนการขับเคลื่อน และแบบฟอร์ม/เครื่องมือการขับเคลื่อน AUN-QA/มคอ.2 ฉบับปรับปรุง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านการอบรมจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสกอ.เพื่อเผยแพร่หลักสูตรTQR
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
- ตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
- แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
       
       
 คู่มือ
คู่มือการประกันฯ
คู่มือการประกันฯ
AUN-QA V.3_2015
คู่มือการประเมินฯ
 
      เอกสารคู่มือเพิ่มเติมที่นี่