กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)
โครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557-2559