แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการให้บริการและสนับสนุนผู้เรียน  การเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการให้บริการและสนับสนุนผู้เรียน  การเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อสนับสนุนการรายผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ PBRU-QA Criteria 6 (6.6) การบริการและสนับสนุนผู้เรียน

 

 

ตัวอย่างการรายงานผลการประเมินการให้บริการและสนับสนุนผู้เรียน  และการเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ ต้องเข้าดูด้วย Email ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Download : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการให้บริการและสนับสนุนผู้เรียน  การเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565