ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558