แบบฟอร์มและคู่มือแนวทางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

 

 

1. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2562

 

2. คู่มือแนวทางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

3. ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด : TQR to PR