ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา