การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ

คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ๘ Criterion + องค์ประกอบที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.

คณะครุศาสตร์

-

๑.    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.    สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓.    สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)

๔.    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (ปริญญาโท)

๕.    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) (ปริญญาโท)

๖.    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) (ปริญญาเอก)

คณะพยาบาลศาสตร์

๑.    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑.    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑.    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓.    สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๔.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๕.    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๖.    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๗.    สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๘.    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) (ปริญญาโท)

1.       สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

2.       สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

3.       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

4.       สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

5.       สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

6.       สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

7.       สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

8.       สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)

9.    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

10.  สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (ปริญญาโท)

คณะวิทยาการจัดการ

๑.    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓.    สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๔.    สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑.    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (ปริญญาโท)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑.    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑.    สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.    สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓.    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๕.    สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.    สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

2.    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)

3.    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

4.    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑.    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒.    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

๓.  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒)

๔.    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๕.    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๖.    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (ปริญญาโท)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑.    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.   สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-

๑.       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒.       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๓.       สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๔.       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๕.       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

รวม (๕๗ หลักสูตร)

๒๑ หลักสูตร

๓๖ หลักสูตร

หมายเหตุ

  1. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ
  2. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ