รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ver.3 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

 

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ver.4 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

Download :

1. รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ver.3 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

2. รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ver.4 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565