กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learner Outcome)

 

แบบฟอร์ม/เครื่องมือในการขับเคลื่อนAUN-QA/ มคอ.2ฉบับปรับปรุง

 Download : แบบฟอร์ม/เครื่องมือในการขับเคลื่อนAUN-QA/ มคอ.2ฉบับปรับปรุง