สรุปผลการยอมรับและความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561