มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุม เรื่อง “2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ประจำปี 2567"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม "แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดียยยย์"
กิจกรรมแลกเปลี่ยน "Share & Learn : = ชุมชน CoP" EP4 : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในหมวดที่ 3 ลูกค้า
กิจกรรมแลกเปลี่ยน "Share & Learn : = ชุมชน CoP" EP3 : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในหมวดที่ 2 การวางกลยุทธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยน "Share & Learn : = ชุมชน CoP" EP2 : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในหมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 3 ลูกค้า
การประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมแลกเปลี่ยน "Share & Learn : = ชุมชน CoP" EP1 : ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนจนทำให้คว้าอันดับ 1 ของประเทศในการจัดอันดับ SCD Rankings 2023
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา
กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน "Share & Learn : = ชุมชน CoP" EP 1 : Feedback การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานบริการวิชาการในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 9
ขอแสดงความยินดีบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย R2R (Routine to Research)
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น SDGs University
การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ PBRU-QA
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน 3 ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”(ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและกลุ่มรัตนโกสินทร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)" รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”
ผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU DNA)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมให้ความรู้ “การขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” ตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2565” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมเวทีเสวนา “More Than Happiness ม.แดน แห่งความสุข”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
การประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ AUN-QA ด้วยระบบไฮบริค(HYBRID)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา Thailand Master Class ร่วมกับ Time Higher Education (THE)

ข่าวประกาศ

- ข้อมูลพื้นฐานที่หลักสูตรใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (NEW)
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566 (NEW)
- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 (NEW)
- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับต้นดูแลกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ
- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
- ประกาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ
- รายงานวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย
 
เอกสารดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 (NEW)
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (์NEW)
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ.เดิม) (์NEW)
- แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการให้บริการและสนับสนุนผู้เรียน การเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565 
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ PBRU-QA ระดับหลักสูตร 
- แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD University Rankings 2022 และ SCD University Stars Ratings 2022)
- แบบฟอร์มและคู่มือรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564
- แบบติดตามความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
- แบบฟอร์มความเห็นของหลักสูตร กรณีหลักสูตรขอขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skill)
- แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1,อร.2)
- สรุปผลการยอมรับและความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561
- แบบฟอร์มและคู่มือแนวทางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
- กระบวนการขับเคลื่อน และแบบฟอร์ม/เครื่องมือการขับเคลื่อน AUN-QA/มคอ.2 ฉบับปรับปรุง
 
รายชื่อผู้ประเมิน
- รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสกอ.เพื่อเผยแพร่หลักสูตรTQR
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
     
 คู่มือ
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปี2567-2570 (NEW)
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา(NEW)
เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปี2563-2566
คู่มือการตรวจสมศ.2564-2565
คู่มือการประกันฯ
คู่มือการประกันฯ
 
 
AUN-QA V.4_2020
   
                       เอกสารคู่มือเพิ่มเติมที่นี่
 แผน    
แผนการบริหารองค์กรให้เป็น SDG UNIVERSITY(NEW)