ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระยะที่ 1
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 2
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE)”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
VTRผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559-2561

ข่าวประกาศ

- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
- ประกาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ
- กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
- รายงานวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับระยะเวลารวบรวมผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย
 
เอกสารดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มและคู่มือรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564
- แบบติดตามความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
- แบบฟอร์มความเห็นของหลักสูตร กรณีหลักสูตรขอขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
- สรุปผลการประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษาและรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skill)
- แบบรายงานผลมาตรฐานที่ 3 และ 4 ระดับคณะ
- แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1,อร.2)
- สรุปผลการยอมรับและความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561
- แบบฟอร์มและคู่มือแนวทางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
- คำชี้แจงและคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ
- แบบฟอร์มติดตามข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
- กระบวนการขับเคลื่อน และแบบฟอร์ม/เครื่องมือการขับเคลื่อน AUN-QA/มคอ.2 ฉบับปรับปรุง
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
- ตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
รายชื่อผู้ประเมิน
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านการอบรมจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสกอ.เพื่อเผยแพร่หลักสูตรTQR
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
     
     
 คู่มือ
คู่มือการตรวจสมศ.2564-2565
คู่มือการประกันฯ
คู่มือการประกันฯ
 
    เอกสารคู่มือเพิ่มเติมที่นี่
     
     

 

 

Flip Book ID 1