คลิปวีดีโอโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)" รูปแบบออนไลน์

วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

1. ช่วงเช้า จะเป็นการเรียนรู้ เรื่องความเข้าใจเบื้องต้นของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

2. ช่วงบ่าย จะเป็นการเรียนรู้ เรื่องมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และTHE Impact Ranking

#PBRU #QAPBRU