การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย

              อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ พิจารณางบประมาณ ประจำปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเชิญ คณบดี รองคณบดีฝ่ายแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ เข้าร่วมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมต้นจัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#QAPBRU #PBRU

ภาพกิจกรรมการประชุม