ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย