แบบฟอร์มความเห็นของหลักสูตร กรณีหลักสูตรขอขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

Download : แบบฟอร์มความเห็นของหลักสูตร กรณีหลักสูตรขอขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)