แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2565

 

1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2565

 

2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2565

 

Download : 1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2565

                     2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2565