ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

              ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 นำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไปแล้วนั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศผลการพิจารณาตัดสินดังนี้

Download : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)