แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2565

Download1 : แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)

Download2 : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2565