แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ.เดิม)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ.เดิม)

หมายเหตุ ต้องเข้าดูด้วย Email ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Download : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ.เดิม)