ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

Download : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564