การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ

คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และเตรียมความพร้อมนำร่องประเมินระบบ AUN-QA Criterion ๑-๕

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.

คณะครุศาสตร์

(๕ หลักสูตร)

-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๒. สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

๓. สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

๔. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๕. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(๕ หลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

๓. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๖ หลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเคมี

๒. สาขาวิชาชีววิทยา

๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔ หลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

๒. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

คณะวิทยาการจัดการ

(๕ หลักสูตร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

๒. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

(๓ หลักสูตร)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๙ หลักสูตร)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

๓. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

๔. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

๕. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

๔. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑๘ หลักสูตร)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. สาขาวิชาศิลปศึกษา

๓. สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา
๔. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

๖. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๗. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
๘. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

๙. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

๑๐. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

๑๑. สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

๑๒. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

๑๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาภาษาไทย

๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๔. สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

๕. สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

รวม (๕๕ หลักสูตร)

๒๘ หลักสูตร

๒๗ หลักสูตร

หมายเหตุ

  1. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา
  2. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา

ข้อมูล : จากหลักสูตรและแผนการเรียนระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔