มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม“มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ภายใต้รูปแบบ HAPPINOMETER MODEL: รูปแบบการสร้างเสริมความสุขบุคลากรไปสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน